N O O M B L A

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) regelen de rechten en plichten in verband met het gebruik van de diensten van aanbieder Noombla B.V. (hierna te noemen Noombla of “wij”) en de Noombla-gebruiker in verband met het gebruik van onze diensten en de overige services, toepassingen, mobiele applicaties en functies die door Noombla worden aangeboden, tenzij wij uitdrukkelijk anders vastleggen.

1.2 Uitsluitend onze AV zijn van toepassing. Voorwaarden die strijdig zijn met deze AV of van deze AV afwijkende voorwaarden van de Noombla-gebruiker worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze AV gelden ook indien wij in kennis van strijdige voorwaarden of van deze AV afwijkende voorwaarden van de Noombla-gebruiker onze diensten zonder voorbehoud aan de Noombla-gebruiker leveren.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.