N O O M B L A

13.1 Wij bieden de Noombla-gebruiker de mogelijkheid zelf content op zijn Noombla-website te plaatsen en zodoende beschikbaar te maken voor derden. Voor het uitvoeren van de diensten om de site te voorzien van teksten, afbeeldingen en eventueel video’s, dient de Noombla-gebruiker aan Noombla B.V. de gebruiksrechten over te dragen voor de vermenigvuldiging, bewerking en het algemeen toegankelijk maken van de content. Dit houdt niet in dat wij de content van de gebruiker verkopen aan derden. Het persoonlijke auteursrecht van de auteur blijft onverlet.

13.2 Met het plaatsen van content verleent de Noombla-gebruiker ons kosteloos het gebruiksrecht van de desbetreffende content en in het bijzonder: voor het opslaan van content op onze servers alsmede de publicatie ervan, in het bijzonder het algemeen toegankelijk maken (bijv. door vermelding van de content op onze internetpagina’s) voor het bewerken en vermenigvuldigen voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie resp. publicatie van de desbetreffende content

13.3 De Noombla-gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem gepubliceerde content. Noombla is niet verplicht de content vooraf te controleren op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

13.4 De Noombla-gebruiker verklaart en waarborgt jegens ons dat hij de enige houder is van alle rechten ter zake van de door hem op zijn internetpagina geplaatste content en/of anderszins bevoegd is (bijv. op grond van een vergunning van de houder van het recht) de content op zijn internetpagina te plaatsen.

13.5 Wij behouden ons het recht voor het plaatsen van content te weigeren en/of reeds geplaatste content (inclusief privé-berichten) zonder aankondiging vooraf te blokkeren of te verwijderen, indien het plaatsen door de Noombla-gebruiker of de geplaatste content zelf hebben geleid tot inbreuk op deze AV of er concrete aanwijzingen zijn dat er een ernstige inbreuk op deze AV zal worden gemaakt. Wij houden hierbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de Noombla-gebruiker en treffen proportionele maatregelen voor het tegengaan en/of verwijderen van de inbreuk.

13.6 De Noombla-gebruiker vrijwaart ons op eerste verzoek tegen alle vorderingen die derden jegens ons instellen wegens schending door de Noombla-gebruiker van wettelijke voorschriften, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of van contractuele verplichtingen, waarborgen of garanties, met inbegrip van de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand (advocaatkosten en gerechtskosten tot de wettelijke hoogte). De Noombla-gebruiker is verplicht wanneer dergelijke vorderingen worden ingesteld, onverwijlde en volledige medewerking te verlenen bij de opheldering van de toedracht en ons de nodige informatie op een gepaste manier ter beschikking te stellen.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.