N O O M B L A

Algemene Voorwaarden 2019

15.1 Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens van Noombla-gebruikers uitsluitend geregistreerd, opgeslagen en bewerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, door de wettelijke voorschriften toegestaan wordt of door de wetgever verplicht wordt. Nadere informatie over de gegevensverwerking en beveiliging van persoonsgegevens is vermeld in de verklaring van Noombla omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Deze vindt u hier.

15.2 Indien de Noombla-gebruiker in het kader van het gebruik van onze diensten moet instemmen met de bescherming van de persoonsgegevens wordt erop gewezen dat de Noombla-gebruiker zijn toestemming te allen tijde kan intrekken.

15.3 In het kader van de desbetreffende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is de Noombla-gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke resp. de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG ter zake van alle persoonsgegevens die via de door Noombla aangeboden diensten in opdracht van Noombla als gegevensverwerker verwerkt worden. De Noombla-gebruiker stemt ermee in te voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die gelden voor verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van het gebruik van de Noombla-diensten en in verband met deze algemene voorwaarden alsmede in verband met de door Noombla ter beschikking gestelde overeenkomst voor de verwerking van gegevens in opdracht. De verwerkingsverantwoordelijke resp. de Noombla-gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor de waarborging van de rechten van de betrokkenen.

15.4 Een dienst als Noombla is in verband met de verwerking van gegevens, de inzet van derde aanbieders of diensten voortdurend aan verandering onderhevig. Noombla zoekt voortdurend naar oplossingen om de diensten voor de Noombla-gebruiker te verbeteren. In dit verband wijzigen wij in bepaalde gevallen ook details van de gegevensverwerking via onze internetpagina’s. Noombla zal de verwerkingsverantwoordelijke resp. Noombla -gebruiker in het geval van een geplande wisseling van een relevante subverwerker of bij het gepland verstrekken van een opdracht aan een nieuwe subverwerker tijdig informeren, zoals omschreven in de gegevensverwerkingsovereenkomst (“Informatie“). Indien de verwerkingsverantwoordelijke bezwaar aantekent tegen deze wijziging, kan de verwerker de overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke opzeggen met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen voor het einde van een kalendermaand. De verwerker zal bij de opzegtermijn naar behoren rekening houden met de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien binnen drie weken na ontvangst van de “Informatie“ geen bezwaar is aangetekend, wordt dit aangemerkt als instemming van de verwerkingsverantwoordelijke met de wisseling van resp. opdracht aan een nieuwe subverwerker.

15.5 De actuele informatie over het doel, de aard en de omvang van de registratie, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens is te vinden in de informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens die te allen tijde opgevraagd kan worden via de link “Bescherming van persoonsgegevens Bescherming van persoonsgegevens“ alsmede in de overeenkomst voor de verwerking van gegevens in opdracht.

15.6 Noombla kan in het kader van zijn diensten algemene modellen voor de bescherming van persoonsgegevens en wenken voor cookies ter beschikking stellen op de desbetreffende website van de Noombla-gebruiker. Noombla aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of rechtmatigheid van de inhoud of de geschiktheid daarvan voor de desbetreffende Noombla-website/het desbetreffende aanbod. Teneinde te waarborgen dat de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van de desbetreffende Noombla-website voldoet aan alle juridische eisen, adviseren wij u contact op te nemen met een erkende advocaat of deskundige op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.