N O O M B L A

Algemene Voorwaarden 2019

16.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor opzettelijk of door grove nalatigheid door ons veroorzaakte schade.

16.2 Bij gewone nalatigheid zijn wij niet aansprakelijk voor overlijden, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.

16.3 Voor het overige zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien wij een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst schenden. Als wezenlijke verplichting worden aangemerkt de verplichtingen die cruciaal zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en waarvan de Noombla-gebruiker erop mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare kenmerkende schade waarvan de hoogte beperkt is tot het jaarbedrag voor de desbetreffende Noombla-pagina.

16.4 Indien onze aansprakelijkheid op basis van de voorgaande voorschriften uitgesloten of beperkt wordt, geldt zulks eveneens voor de derden die wij inschakelen voor de uitvoering.

16.5 De aansprakelijkheid uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid blijft hierbij onverlet.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.