N O O M B L A

17.1 Voor zover wettelijk toelaatbaar is het recht van de Koninkrijk der Nederlanden van toepassing.

17.2 Indien de Noombla-gebruiker handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is uitsluitend de rechter van onze statutaire zetel bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

17.3 Indien bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17.4 Bij afwijkingen ontstaan door vertaling is de formulering van de Duitse versie doorslaggevend.

17.5 Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen waarbij zij van toepassing blijven op lopende overeenkomsten. Wij stellen de Noombla-gebruiker ten minste 2 weken vóór de beoogde datum van inwerkingtreden in kennis van dergelijke wijzigingen. Indien de Noombla-gebruiker binnen 2 weken na ontvangst van de mededeling geen bezwaar aantekent en het gebruik van de diensten ook na het verstrijken van de bezwaartermijn voortzet, worden de wijzigingen geacht van kracht te zijn met ingang van het verstrijken van de bezwaartermijn. In de mededeling omtrent de wijziging wordt de Noombla-gebruiker door ons gewezen op zijn recht bezwaar aan te tekenen en de gevolgen daarvan. Indien bezwaar wordt aangetekend, zijn wij bevoegd de overeenkomst met de Noombla-gebruiker per de datum van inwerkingtreding van de wijziging te beëindigen.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.