N O O M B L A

2.1 Een overeenkomst komt – tenzij individueel anders overeengekomen – pas tot stand nadat het registratieproces volledig is voltooid. Het registratieproces is pas volledig voltooid wanneer wij dit per e-mail hebben medegedeeld.

2.2 De Noombla-gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid deze AV (tekst overeenkomst) te printen. Hiervoor kan de printfunctie van de browser gebruikt worden.

2.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het sluiten van een overeenkomst. Het staat ons vrij het aanbod van een Noombla-gebruiker tot het sluiten van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

2.4 Voorwaarde voor registratie van een Noombla-website is dat de Noombla-gebruiker minimaal 16 jaar oud is. Noombla registreert bewust geen enkele informatie van minderjarigen of andere personen die uit hoofde van de wet niet bevoegd zijn tot het gebruik van onze diensten en websites. Indien ons bekend wordt dat wij persoonsgegevens van minderjarigen hebben geregistreerd, zullen wij deze onmiddellijk vernietigen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

2.5 Voor het exploiteren van een webshop op een Noombla-pagina door een Noombla-gebruiker geldt de minimumleeftijd van 18 jaar.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.