N O O M B L A

4.1 De Noombla-gebruiker garandeert dat de door hem opgegeven persoonsgegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor te verzoeken om een geschikt identiteitsbewijs.

4.2 De Noombla-gebruiker is verplicht zijn persoonsgegevens actueel te houden.

4.3 Om gebruik door onbevoegde derden te voorkomen is de Noombla-gebruiker verplicht zijn toegangsgegevens geheim te houden. Wanneer de Noombla-gebruiker reden heeft om aan te nemen dat onbevoegde derden op de hoogte zijn of kunnen zijn van zijn toegangsgegevens dient hij ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Noombla-gebruiker is in dat geval tevens verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

4.4 De Noombla-gebruiker gaat ermee akkoord dat hij in verband met contractuele doeleinden (bijv. facturen, belangrijke informatie over de overeenkomst of ingrijpende technische wijzigingen) elektronische berichten van Noombla ontvangt. Het is daarom buitengewoon belangrijk dat de gegevens van het Noombla-account (“account”) actueel gehouden worden. Noombla aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid indien u geen berichten ontvangt per e-mail, omdat uw e-mailadres niet correct/actueel is. De Noombla-gebruiker kan zijn toestemming voor de ontvangst van deze informatie langs de digitale weg te allen tijde voor de toekomst intrekken door een mededeling aan Noombla ([email protected]). In dat geval behoudt Noombla zich het recht voor uw Noombla-account overeenkomstig punt 14 resp. 3.3 te sluiten.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.