N O O M B L A

9.1 Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze services en diensten zoveel mogelijk zonder onderbrekingen gebruikt kunnen worden. De Noombla-gebruiker onderkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren (bijv. uitval van het communicatienetwerk, stroomstoring, hardware- en softwarefouten) niet mogelijk is de ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op optimale beschikbaarheid. Tijdelijke beperkingen van de toegankelijkheid zijn geen grond voor aanspraak op de garantie en evenmin reden tot opzegging op bijzondere gronden.

9.2 Indien onze diensten gratis worden uitgevoerd voor de Noombla-gebruiker kan hij uitsluitend aanspraak maken op het gebruik van onze diensten in het kader van de door ons feitelijk gerealiseerde beschikbaarheid.

9.3 Voor betaalde diensten waarborgen wij een beschikbaarheid van 30% op jaarbasis voor zover dat in onze macht ligt. Regelmatig onderhoud dat elke week 4 uur in beslag kan nemen valt buiten de berekening van de beschikbaarheid. Wij spannen ons in om de onderhoudstijden zoveel mogelijk te beperken.

9.4 Voor storingsvrij gebruik van het Noombla-systeem moet voldaan worden aan bepaalde systeemeisen. Het overzicht van alle huidige systeemeisen vindt u hier. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen of beperkingen van het gebruik van andere systeemconfiguraties.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.