N O O M B L A

14.1 De Noombla-gebruiker kan zijn gratis Noombla-website te allen tijde verwijderen via de instellingen of het menu van zijn Noombla-website. Een Noombla-account kan door de Noombla-gebruiker worden opgeheven via de instellingen op het Dashboard. Een Noombla-gebruiker kan zijn Noombla-account alleen opheffen als er gratis websites aan gekoppeld zijn. Indien een Noombla-gebruiker betaalde Noombla-websites gekoppeld heeft aan zijn Noombla-account, dient de overeenkomst eerst conform de punten 14.32, 14.2 en 14.4 van deze AV te worden opgezegd.

14.2 Tenzij anders blijkt uit de desbetreffende beschrijving van de dienst, wordt de overeenkomst voor betaalde pakketten met oorspronkelijk overeengekomen looptijd verlengd, tenzij de overeenkomst een maand voor het verstrijken van de looptijd opgezegd wordt.

14.3 De Noombla-gebruiker kan de opzegging rechtstreeks via de instellingen van de op te zeggen Noombla-website registreren of ons in tekstvorm (bijv. fax, e-mail, brief) doen toekomen. Bij opzegging via e-mail dient het bericht te worden verzonden via het e-mailadres dat de Noombla -gebruiker op zijn Noombla-website als contactadres heeft vermeld. Opzegging is mogelijk per eerstvolgende werkdag, of per einde van de looptijd van het huidige contract. De voorwaarden zoals opgesomd onder punt 14.4 hieronder zijn in het bijzonder van belang voor opzegging per eerstvolgende werkdag. Bij beëindiging van de overeenkomst worden betaalde Noombla-pagina’s omgezet in Noombla gratis pagina’s. Noombla gratis pagina’s kunnen uitsluitend door de Noombla-gebruiker zelf verwijderd worden.

14.4 Bij opzegging of verwijdering voor het verstrijken van de looptijd worden vooruitbetaalde bedragen niet teruggestort.

14.5 De Noombla-gebruiker heeft bij bepaalde dienstenpakketten de mogelijkheid betaalde extra diensten te bestellen. Indien de Noombla-gebruiker een of meer van deze extra diensten opzegt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand.

14.6 De Noombla-gebruiker heeft de mogelijkheid van dienstenpakket te wisselen. Upgrade van het dienstenpakket is te allen tijde mogelijk. Verzoeken om downgrade van het dienstenpakket dienen uiterlijk vier weken voor het einde van de looptijd te worden ingediend bij Noombla. Downgrades worden uitgevoerd bij de verlenging van de overeenkomst.

14.7 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst zonder opgave van redenen met een termijn van 3 maanden op te zeggen. Vooruitbetaalde bedragen worden in dit geval naar rato teruggestort.

14.8 Het recht tot opzegging op bijzondere gronden van beide partijen blijft onverlet.

14.9 Wij zijn met name bevoegd tot opzegging van de overeenkomst op bijzondere gronden zonder inachtneming van de opzegtermijn, indien feiten het aannemelijk maken dat de Noombla-gebruiker opzettelijk of door nalatigheid “verboden handelingen” in de zin van de punten 6 en 13 van deze AV verricht heeft of inbreuk heeft gemaakt op overige verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden. Een dergelijke overtreding resp. veronachtzaming kan tevens leiden tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de Noombla-gebruiker zelf. Vooruitbetaalde bedragen worden in dit geval niet teruggestort. Het staat de Noombla-gebruiker vrij aan te tonen dat weigering van terugstorting in zijn geval “onredelijk” is.

14.10 Na beëindiging van de overeenkomst zijn wij niet langer verplicht tot het verrichten van de contractuele prestaties. Wij kunnen alle op de server geplaatste gegevens van de Noombla-gebruiker inclusief de e-mails in zijn e-mailbox verwijderen. Verplaatsing van alle internetcontent naar de server van een derde aanbieder is niet mogelijk. Het tijdig opslaan en beveiligen van de gegevens behoort derhalve tot de verantwoordelijkheid van de Noombla-gebruiker. Voorts zijn wij na beëindiging van de overeenkomst bevoegd de via Noombla geregistreerde domeinen van de Noombla-gebruiker die niet zijn overgedragen aan een nieuwe provider bij de desbetreffende toewijzende instantie te laten schrappen (“CLOSE”).

14.11 Aanvullend op de rechten van Noombla uit hoofde van deze AV kan Noombla nadere maatregelen treffen indien Noombla vaststelt dat een inbreuk op de beveiliging van de website van een Noombla-gebruiker leidt of kan leiden tot het onbevoegd openbaren van klantgegevens. Daarnaast kan Noombla eisen dat de Noombla-gebruiker Noombla informatie doet toekomen over een dergelijke inbreuk.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.