N O O M B L A
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) regelen de rechten en plichten in verband met het gebruik van de diensten van aanbieder Noombla B.V. (hierna te noemen Noombla of “wij”) en de Noombla-gebruiker in verband met het gebruik van onze diensten en de overige services, toepassingen, mobiele applicaties en functies die door Noombla worden aangeboden,

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt – tenzij individueel anders overeengekomen – pas tot stand nadat het registratieproces volledig is voltooid. Het registratieproces is pas volledig voltooid wanneer wij dit per e-mail hebben medegedeeld. 2.2 De Noombla-gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid deze AV (tekst overeenkomst) te printen. Hiervoor kan de printfunctie van de browser gebruikt worden. 2.3 Er

3. Onze diensten

3.1 Noombla stelt een online dienst ter beschikking waarmee de Noombla-gebruiker een account (Noombla-account) kan aanmaken. Via dit Noombla-account kan de Noombla-gebruiker een of meer Noombla-pagina’s (hierna te noemen “Noombla-pagina(‘s) of “Noombla-website(s)”) bouwen, beheren en bewerken. Met de ter beschikking gestelde dienst kan de gebruiker het ontwerp van zijn Noombla-website aanpassen, eigen content plaatsen en/of een

4. Persoonsgegevens

4.1 De Noombla-gebruiker garandeert dat de door hem opgegeven persoonsgegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor te verzoeken om een geschikt identiteitsbewijs. 4.2 De Noombla-gebruiker is verplicht zijn persoonsgegevens actueel te houden. 4.3 Om gebruik door onbevoegde derden te voorkomen is de Noombla-gebruiker verplicht zijn toegangsgegevens geheim te houden. Wanneer de

5. Algemene verplichtingen van de Noombla-gebruiker

5.1 De Noombla-gebruiker is verantwoordelijk voor alle content die hij toegankelijk maakt of opslaat op Noombla-websites. Wij zijn niet verplicht de Noombla-pagina’s van de Noombla-gebruiker te controleren op eventuele schendingen van de wet. 5.2 De Noombla-gebruiker is verplicht alle in het desbetreffende land geldende wettelijke voorschriften alsmede die van de Koninkrijk der Nederlanden na te leven. Dit

6. Verboden handelingen

6.1 Het is de Noombla-gebruiker verboden handelingen te plegen op Noombla-pagina’s die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met de beginselen van de bescherming van minderjarigen. Het is de Noombla-gebruiker verboden het volgende te publiceren, te verspreiden, aan te bieden of er

7. Domeinregistratie, opzegging, wisselen van provider

7.1 Bij het gebruik van dienstenpakketten tegen betaling heeft de Noombla-gebruiker de mogelijkheid domeinen te registeren of over te dragen. Bij de ter beschikkingstelling en/of het onderhoud van domeinen treden wij tussen de Noombla-gebruiker en de desbetreffende organisatie voor de toewijzing van domeinen (“registrar”) op als bemiddelaar. De verschillende top-level domains (bijv. “.NL” of “.COM”) worden

8. Blokkering van de toegang

8.1 Wij kunnen de toegang tot onze diensten tijdelijk of permanent blokkeren bij concrete aanwijzingen dat de Noombla-gebruiker inbreuk maakt of heeft gemaakt op deze AV en/of indien wij een ander gerechtvaardigd belang hebben bij blokkering. 8.2 Blokkering van de toegang kan voorts geschieden indien de Noombla-gebruiker langer dan 30 dagen in verzuim is met de betaling.

9. Storingen

9.1 Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze services en diensten zoveel mogelijk zonder onderbrekingen gebruikt kunnen worden. De Noombla-gebruiker onderkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren (bijv. uitval van het communicatienetwerk, stroomstoring, hardware- en softwarefouten) niet mogelijk is de ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen. Er kan geen

10. Vorwaarden voor de betaling

10.1 Voor het gebruik van betaalde dienstenpakketten alsmede extra diensten/diensten van derden zijn vergoedingen verschuldigd die vooraf voor de looptijd dienen te worden voldaan. 10.2 De betaalopties worden de Noombla-gebruiker getoond bij de productinformatie en/of tijdens het bestelproces. 10.3 De facturen voor betaalde dienstenpakketten ontvangt de Noombla-gebruiker in PDF-formaat binnen zijn portaal. 10.4 Het desbetreffende factuurbedrag dient binnen 14

11. Retourboekingen

11.1 Indien bij betaling een retourboeking plaatsvindt door de Noombla-gebruiker, behouden wij ons het recht voor de desbetreffende Noombla-website(s) resp. de betreffende Noombla-accounts te blokkeren en de desbetreffende overeenkomst(en) op te zeggen. 11.2 De Noombla-website of het Noombla-account kan pas weer worden gebruikt zodra alle openstaande vorderingen zijn voldaan. 11.3 Kosten voor Noombla door terugboeking, afwijzing van betaling

12. Herroepingsrecht

12.1 Consumenten hebben het recht van herroeping. Gedurende de eerste twee weken van het betaalde abonnement. Hierbij is de Noombla-gebruiker verantwoordelijk voor de kosten van de domeinnaam of domeinnamen. 12.2 Bij herroeping van een overeenkomst zullen wij de in het kader daarvan ontvangen bedragen onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht van herroeping

13. Verantwooordelijkheid voor content

13.1 Wij bieden de Noombla-gebruiker de mogelijkheid zelf content op zijn Noombla-website te plaatsen en zodoende beschikbaar te maken voor derden. Voor het uitvoeren van de diensten om de site te voorzien van teksten, afbeeldingen en eventueel video’s, dient de Noombla-gebruiker aan Noombla B.V. de gebruiksrechten over te dragen voor de vermenigvuldiging, bewerking en het algemeen

14. Overeenkomsten en opzeggingen

14.1 De Noombla-gebruiker kan zijn gratis Noombla-website te allen tijde verwijderen via de instellingen of het menu van zijn Noombla-website. Een Noombla-account kan door de Noombla-gebruiker worden opgeheven via de instellingen op het Dashboard. Een Noombla-gebruiker kan zijn Noombla-account alleen opheffen als er gratis websites aan gekoppeld zijn. Indien een Noombla-gebruiker betaalde Noombla-websites gekoppeld heeft aan

15. Bescherming van persoonsgegevens

Algemene Voorwaarden 2019 1. Algemeen 2. Totstandkoming overeenkomst 3. Onze diensten 4. Persoonsgegevens 5. Algemene verplichtingen van de Noombla-gebruiker 6. Verboden handelingen 7. Domeinregistratie, opzegging, wisselen van provider 8. Blokkering van de toegang 9. Storingen 10. Voorwaarden voor de betaling 11. Retourboekingen 12. Herroepingsrecht 13. Verantwoordelijkheid voor content 14. Overeenkomsten en opzegging 15. Bescherming van

16. Beperking aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden 2019 1. Algemeen 2. Totstandkoming overeenkomst 3. Onze diensten 4. Persoonsgegevens 5. Algemene verplichtingen van de Noombla-gebruiker 6. Verboden handelingen 7. Domeinregistratie, opzegging, wisselen van provider 8. Blokkering van de toegang 9. Storingen 10. Voorwaarden voor de betaling 11. Retourboekingen 12. Herroepingsrecht 13. Verantwoordelijkheid voor content 14. Overeenkomsten en opzegging 15. Bescherming van

17. Slotbepaling

17.1 Voor zover wettelijk toelaatbaar is het recht van de Koninkrijk der Nederlanden van toepassing. 17.2 Indien de Noombla-gebruiker handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is uitsluitend de rechter van onze statutaire zetel bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst. 17.3 Indien bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, laat zulks de

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.